Leer

KONFIRMATSIOON EHK LEER

“Ja teiegi laske end üles ehitada
kui elavad kivid vaimulikuks
kojaks ja pühaks preesterkonnaks.”1. Peetruse 2:5


KONFIRMATSIOON EHK LEER

Kristlikus maailmas peetakse leeri üheks kõige tähtsamaks ja pidulikumaks sündmuseks inimese elus. Näiteks naabermaal Soomes käib leeris väga suur osa noortest. Leeriga loetakse inimene vaimselt täiskasvanuks: ta tunnistab avalikult omaks ristiusu eetilised ja maailmavaatelised põhimõtted ning kohustub nende järgi elama. See annab ühiskonnale aluse inimest usaldada. Konfirmeeritu ise saab selge lähtepunkti oma suhetes Jumala ja inimestega. Leeriaeg koosneb leerikoolist ja konfirmatsioonist ehk leeriõnnistamisest.

VASTUSED KÜSIMUSTELE, MIDA TIHTI ESITATAKSE 

MIDA LEER TÄHENDAB?

Konfirmatsiooniga võetakse lapsena ristitu täieõiguslikuks kiriku liikmeks. Kui täiskasvanu ei ole veel ristitud, ristitakse ta koos konfirmatsiooniga.
Sõna confirmare (ladina keeles) tähendab kinnitama. Vastavas talituses kinnitab konfirmeeritav, et ta tunnistab omaks kristliku usutunnistuse. Vaimulik, kontrollinud inimese usulisi teadmisi, kinnitab omakorda tema kuulumise kiriku liikmeskonda.
“Sest südamega usutakse õiguseks, ent suuga tunnistatakse päästeks”, ütleb Piibel (Rm.10:10)

Konfirmatsioon eeldab õpetust (saksa sõna lehren tähendab õpetama). See tuleneb Jeesuse antud misjonikäsust: “Minge siis ja tehke jüngriteks kõik rahvad, ristides neid Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimesse ja õpetades neid pidama kõike, mida mina olen teid käskinud” (Mt. 28:19, 20).

MIDA LEERIS ÕPITAKSE?

Leeriõpetus hõlmab katekismuse viit peatükki (s.o. kümme käsku, usutunnistus, Meie Isa palve, seletus ristimise ja armulaua kohta), piiblilugusid (eriti Jeesuse elu), jumalateenistuse korda, tähtsamaid kirikulaule ja kiriku korraldust.

Leeriõpetust antakse reeglina leerikursustel. Leerikoolis käsitletakse tavaliselt ka usu maailmavaatelist külge, kirikulugu, praktilisi eetilisi probleeme, kohaliku koguduse elu jms. Erandkorras võib kokkuleppel vaimulikuga omandada leeriõpetuse iseseisvalt, vastava kirjanduse abil. Sageli päädib leeriõpetus leerilaagriga, kus on väga oluline roll leeriõnnistamiseks ettevalmistamisel ja ühise osaduse suurendamisel.

MIDA LEER ANNAB?

Konfirmatsioonis saab ristitu täieliku usuosaduse kiriku kui Kristuse Ihuga ning seeläbi ka Püha Vaimu ande, et olla sõna ja teoga Kristuse tunnistaja. Leeriga antakse kiriku liikmele nii vaimulikud kui organisatsioonilised õigused ja kohustused. Nendeks on:
Õigus ja kohustus osa saada pihist ja armulauast.
Õigus ja kohustus oma abielu laulatada.
Õigus ja kohustus oma lapsed ristida.
Õigus olla ristivanemaks teiste laste ristimisel.
Kohustus tasuda koguduse liikmemaks.Õigus valida ja olla valitud kiriku organitesse.
Õigus saada kristlikku matust.
Tõotus koos võidutseva kirikuga saada osa igavesest elust.

Konfirmatsiooni kaudu saab konfirmeeritav suure eesõiguse ja vastutuse osaliseks. Juhul, kui konfirmeeritu endale võetud kohustusi ei täida, võib kirik edaspidi piirata ka tema õigusi. Koguduse tegevuses aktiivselt osaledes leiabaga konfirmeeritu kindlasti tuge ja jõudu kristlikuks eluks.

MILLAL TULLA LEERI?

Leeri võib tulla ristitud noor alates 15. eluaastaat. Leeri võivad tulla ka need, kes veel ristitud ei ole, nad ristitakse enne leeriõnnistamist. Vanuselist ülempiiri konfirmatsioonil ei ole. Nii võid Sa alati selle sooviga julgesti tulla leerikooli või õpetaja jutule.

MILLISE KIRIKU JA KOGUDUSE LIIKMEKS KONFIRMEERITAKSE?

Leeriõpetust korraldab, konfirmeerib ja kiriku liikmeks võtab vastu kirikuõpetaja (preester) või piiskop. Õpetaja on ühtlasi kirikuliikme vaimulik nõuandja ja tugi, kelle poole võib alati kõigis küsimustes pöörduda. Konfirmeeritu isikuandmed pannakse kirja kohalikus koguduses, kus peetakse ka tema liikmearvestust ja perekonnakirja. Seega on leeris käinu ka koguduse liige. Kõige õigem on kuuluda sellesse kogudusse, mis on su kodukohale kõige lähemal. Koguduse liige on ühtlasi ka Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku (EELK) liige.

Informatsiooni leeri ja leerikursuste toimumise kohta saad kiriku kantseleist või võta ühendust koguduse õpetajaga.

tel 473 7166, 528 0635
haapsalu@eelk.ee