AVALEHT
KOGUDUS
TEGEVUSED
TEGEVUSKOHAD
TALITUSED
KONTAKTID
KALENDER
 


KOGUDUSE ÕPETAJA TERVITUS

JOHANNESE SÕNUMID

EELK

LÄÄNE PRAOSTKOND

SÕBRAD JA KOOSTÖÖPARTNERID

OIKUMEENILINE KOOSTÖÖ

KIRIK MEEDIAS

UUDISTE ARHIIV


 


UUDISED

TäNU ANNETUSTE EEST!

Annetused moodustavad kolmandiku koguduse eelarvest. Koguduse selle aasta eelarves on kavandatud tulu 43 000 eurot,  peaaegu kolmandik sellest tuleb koguduseliikme annetustest ja  kirikukorjandusest, ülejäänud tulu on sihtotstarbeline rahaeraldus või annetus.
Veerandi tänavusest tulust moodustab Saksa Evangeelse Kiriku abiprogrammi Gustav Adolf Werki sihtotstarbeline toetus, et remontida koguduse kantselei  katus. Toetus moodustas 70% töö maksumusest. Katusepanek on pooleli, lootus on jätkata oktoobris. Kulutusi on kavandatud 49 000 € ulatuses, sellest 48% on seotud palgaliste  ja lepinguliste töötajate töötasu ning maksudega.
Kantselei katuse ja oreli remondiks läks 35% kulust. Koguduse muu tegevus võtab 27%.
Koguduse nõukogu kinnitab iga aasta alguses  suuremate tööde nimekirja.  Tänavu oli mitu sellist tööd seotud Jaani kirikuga. Jaani kiriku oreli remondi teise etapi lõpetamist rahastas Kultuurkapital.  See töö lõppes veebruaris. Selle järel, aprillis, algas Jaani kiriku altari remont. Seda toetasid Haapsalu linnavalitsus ja eraannetajad. Nüüdseks on remonditud altari toestus ja altar on saanud uue tammepuidust laua. Juulis alustati altari detailide puhastamist värvist. Restaureeritud ja kogudusele tagastatud on Jaani kiriku altari vapitahvlid. Tahvlid pannakse tagasi nende endisele asukohale.  Ristija Johannese kuju restaureerimine veel käib. Kui töö on tehtud, otsustatakse, kuhu kuju  paigutada. Üks kaalumise koht on toomkirikus asuv vitriinkapp.
Järge ootab Ehte 4 katus. Selle projekt on valmis ja ootab rentnike rahastamise otsust. Veel sel sügisel peavad korda saama Kooli 4 katlamaja ja Koopa talu sauna lagunemisohus varikatused.
Täname kõiki, kes on kogudust toetanud eestpalvete, annetuste ja muu tööga: aidanud korras hoida ja kaunistada kirikuid, löönud kaasa laste–, noorte– ja leeritöös; laulukoorides ja diakooniatöös. Koguduste tõeline ressurss ongi meie inimesed.
Tihtipeale küsitakse, kui palju on õige annetada. Kuigi kirikukogu otsusega on palutud tasuda liikmemaksuks 1% isiku tulust, jääb annetus siiski igaühe südametunnistuse otsustada. Igaüks andku oma jõu ja soovi kohaselt. 
Septembri alguseks oli laekunud 61% eelarvega kavandatud liikmeannetusi. Täname neid koguduse liikmeid, kes on tasunud 2013. aasta liikmeannetuse ja palume liikmeannetus tasuda võimalikult peatselt. Liikmemaksu võib maksta kas korraga või osa kaupa, kuid koguduse tööd on lihtsam korraldada, kui annetused laekuvad ühtlaselt, mitte ei kuhju näiteks aasta lõppu. Selleks soovitab juhatus teha pangas püsikorraldus.
Tulumaksuseaduse kohaselt saab arvata oma maksustatavast tulust maha kuni 5% kirikule jt mittetulundusühingutele nimeliselt tehtud annetustelt. Vastava teate saatmiseks maksuametile vajame annetaja isikukoodi.
Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku täisõiguslik liige on iga konfirmeeritud koguduse liige, kes on tasunud liikmeannetuse ja käinud vähemalt korra aastas armulaual. Täisõiguslikul koguduse liikmel on õigus osaleda koguduse täiskogu töös ja valida koguduse nõukogu.
Liikmeannetust saab tasuda kantseleis või koguduse kontole SEB 10602003965006; Swedbank 1120274032. Pangakontole tasudes palume märkida maksja nimi ja millise aja eest liikmemaks tasutakse.

Tiit Salumäe, koguduse õpetaja.
Madis Kütt, juhatuse  esimees.

← kõik uudised   ↑ üles
   
EELK Haapsalu Püha Johannese kogudus | Kooli 6, 90501 Haapsalu | tel 473 7166, e-post: haapsalu@eelk.ee